top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN SIC CARE FOR CARS

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing voor SIC Care for Cars, verder afgekort tot SIC, maatschappelijke zetel op de Boshoekstraat 8 te 3665 As. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en tenzij anders omschreven, doet de opdrachtgever afstand van zijn algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Bevestigde offerte en bestelling

Om betwistingen te vermijden, starten de werkzaamheden pas van zodra SIC de door de opdrachtgever getekende of per mail bevestigde offerte opgesteld door SIC in zijn bezit kreeg. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Elke prijsopgave is specifiek opgesteld voor de desbetreffende opdrachtgever en verplicht niet tot het hanteren van dezelfde voorwaarden voor andere opdrachtgevers of opdrachten. Door de bestelling aanvaardt de klant/opdrachtgever de algemene voorwaarden die SIC hanteert.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie

Om een kwaliteitsvolle aflevering te garanderen, controleert de zaakvoerder van SIC elke wagen vóór aflevering door middel van een gespecialiseerde inspectieronde. Ingekochte producten worden bij aanlevering gecontroleerd op kwaliteit en beschadigingen. Mocht de klant bij ontvangst van een aangekocht product een gebrek vaststellen, is hij gebonden dit te melden binnen de 48u na ontvangst op het algemeen infoadres info@siccareforcars.com.

Artikel 4. Leveringstermijnen

SIC is niet gehouden aan de leverings- en uitvoeringstermijnen vooropgesteld door de klant/opdrachtgever, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling of contractuele verbintenis. Overschrijding van een vooropgestelde termijn kan in geen geval weerhouden worden als een contractuele fout in hoofde van SIC, noch aanleiding geven tot een boete en/of schadevergoeding. SIC kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de laattijdige levering of verlies van zending van producten door derden of beschadigingen tijdens de verzending. SIC engageert zich wel tot een gemotiveerde reden voor de laattijdige levering. Belangrijk is dat SIC steeds alles in het werk zal stellen om alle indicatieve levertermijnen te respecteren.

Artikel 5. Overdracht van intellectuele rechten

SIC behoudt de eigendom van alle teksten gebruikt op de website of andere sociale media, met inbegrip van gegevens van de wagen(s) van de klant, tenzij specifiek andersluidend overeengekomen.

 

Artikel 6. Wederzijdse vertrouwelijkheid

SIC neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van SIC aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van SIC, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen. SIC verbindt zich ertoe alle digitale bestanden die te maken hebben met opdrachten van de klant (lakdiktemetingen, schadegevallen) op zijn servers te bewaren gedurende een periode van 8 jaar. Daarna heeft SIC het recht deze bestanden te verwijderen en/of vernietigen.

 

Artikel 7. Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever vrijwaart SIC van elke aansprakelijkheid met betrekking tot schade aan de wagen die is vastgesteld vóór aanvang van de diensten die SIC aanbiedt. De diensten van SIC zijn gebonden tot het corrigeren, optimaliseren en perfectioneren van de lak en toebehoren, niet het herstellen van mechanische of beschadigingen vastgesteld na een ongeval, etc.

 

Artikel 8. Verwittigingstermijn

Annulering van een vastgelegde afspraak dient minstens 24u op voorhand te worden meegedeeld. Zo niet, behoudt SIC zich het recht om de volledige afspraak aan te rekenen, weliswaar zonder eventuele verplaatsingsvergoeding. Opdrachten die geannuleerd worden na bevestiging en na aanvang van de werken, bijvoorbeeld door een inferieure lakkwaliteit, door SIC dan niet door een aangestelde van SIC, zullen pro rata aangerekend worden.

 

Artikel 9. Facturering

SIC factureert normaliter einde maand, tenzij anders overeengekomen, in een enkel geval bij oplevering. Voor contracten heeft SIC het recht een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties, inclusief prestatiefiche. SIC heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 10. Klachten binnen 8 dagen

Op straffe van verval wordt elke factuur door de klant aanvaard beschouwd, indien deze

niet binnen acht dagen na verzenddatum schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Klachten zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, behandeld of gereinigd (zowel interieur als exterieur), of op andere wijze daarover beschikt. Klachten of betwistingen worden in onderleg overleg en met zoveel mogelijk stavingsmiddelen zoals foto’s of filmpjes overeengekomen. Geen enkele klacht geeft de klant/opdrachtgever het recht tot opschorting van betaling van de corresponderende factuur.

 

Artikel 11. Betaling binnen 30 dagen

Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting, tenzij anders vermeld op de factuur. Betaling kan voldaan worden door middel van overschrijving aan de hand van de gegevens op de verkoopfactuur, cash op locatie met die vermelding op de verkoopfactuur, dan niet nagestuurde verkoopfactuur, via mobiele overschrijving (met een maximum van € 250,00) of via een contractueel overeengekomen ruilovereenkomst.

 

Artikel 12. Schadevergoeding en verwijlintresten

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 50 EURO. Bovendien zullen verwijlinteresten van 1% per maand aangerekend worden. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

 

Artikel 13. Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 

Artikel 14. Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door SIC het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

 

Artikel 15. Extra

Alle prijzen zijn exclusief btw – Tarieven zijn slechts indicatief, per opdracht wordt er een tarief opgesteld, afhankelijk van de staat van de wagen, de grootte van de wagen en de gevraagde werken. Een vastgestelde prijs geldt niet zonder meer voor een toekomstige opdracht, zelfs niet in dezelfde omstandigheden. SIC bepaalt per opdracht welke prijs er verbonden is aan de werken.

 

Artikel 16. Overmacht

In geval van overmacht worden de verplichtingen van SIC opgeschort. In dat geval is hij enkel verplicht te leveren of zijn verplichtingen uit te voeren, van zodra dat redelijkerwijs mogelijk is.

 

Artikel 17. Ontbinding

SIC is, indien de klant/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening en/of faillissement van de klant/opdrachtgever, gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 18. AVG-wetgeving

SIC verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens op een veilige en discrete manier te bewaren en te bewerken. Derde partijen hebben geen recht tot inzage van deze gegevens. SIC zal deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor de opdracht waarvoor ze vereist zijn. Inzage, correctie, wijziging en vernietiging van de persoonlijke gegevens kan steeds worden aangevraagd en zal na controle worden doorgevoerd, al dan niet geweigerd. Meer informatie kan u opvragen via ons Privacybeleid op info@siccareforcars.com met staving van uw reden tot aanvraag.

 

Artikel 19. Rechtbank van Hasselt

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.

bottom of page